VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Lietošanas noteikumi

SIA “Rilita” reģistrācijas numurs LV40003289795 (turpmāk shop.fuji.lv) savā mājas lapā www.shop.fuji.lv piedāva dažādus pakalpojumus atbilstoši šiem noteikumiem (turpmāk – Lietošanas noteikumi). Šie Lietošanas noteikumi nosaka mājas lapas un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus, ierobežojumus, un ir saistoši visiem mājas lapas Lietotājiem. Katra mājas lapas Lietotāja pienākums ir iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un mājas lapas lietošana ir uzskatāma par piekrišanu ievērot Lietošanas noteikumus. Shop.fuji.lv nav pienākums informēt Lietotāju par jebkādām izmaiņām šajos noteikumos. Piekļūstot shop.fuji.lv lapai vai lietojot to, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

 

Cenas

Interneta vietnē shop.fuji.lv visas cenas norādītas eiro valūtā ar pievienotās vērtības nodokļi. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā. Cenas produktiem var mainīties pēc shop.fuji.lv ieskatiem.

 

Piegāde

Shop.fuji.lv nodrošina preces piegādi Latvijā, atbilstoši noslēgtajam sadarbības līgumam ar piegāžu pakalpojumu sniedzēju. Precei jāsasniedz adresāts 2-5 darba dienu laikā, kopš izsūtīšanas brīža, akarībā no saņemšanas adreses. Ja preces piegāde sāk kavēties, nosūtiet e-pastu uz info@fuji.lv, norādot pasūtījuma numuru.

 

Konfidencialitāte

Shop.fuji.lv ar lielu atbildību izturās pret privāto informāciju, ko mūsu klienti mums uztic, veicot pasūtījumus.

Informācija, kuru nepieciešams norādīt, veicot pasūtījumus  ir: vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums; pasūtītāja adrese; piegādes adrese; telefona numurs, e-pasta adrese. Jūsu privātā informācija tiks izmantota, lai:

 

Nosūtītu elektronisku pasūtījuma apstiprinajumu uz Jūsu norādīto e-pasta adresi;

Nosūtītu gatavo preci uz Jūsu norādīto adresi;

Sazinātos ar Jums, ja nepieciešams precizēt pasūtījuma detaļas;

Veiktu pasūtījumu analīzi augstākai servisa nodrošināšanai;

Informētu Jūs par jaunākajiem produktu piedāvājumiem.

Shop.fuji.lv garantē, ka Jūsu norādīto privāto informāciju neatklās trešajai pusei, izņemot gadījumus, ja to pieprasa ar tiesas rīkojumu vai arī, ja rodas situācija, kad jānovērš krāpniecisks vai noziedzīgs nolūks.

 

Pakalpojumu apmaksas un maksājumu atgriešanas noteikumi

  1. Vispārīgie noteikumi

1.1.Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek veikta SIA RILITA pakalpojumu apmaksa mājas lapā www.shop.fuji.lv (turpmāk tekstā – mājas lapa) un maksājumu atgriešana pakalpojuma saņēmējam (turpmāk tekstā – Klients).

1.2.Elektroniski iespējams apmaksāt preci, kuru Klients iegādājās mājaslapā www.shop.fuji.lv.

1.3.Izmantojot mājas lapu un/vai veicot pakalpojumu apmaksu mājas lapā, Klients piekrīt ievērot zemāk minētos noteikumus.

 

  1. Personas datu norādīšana un aizsardzība, atbildība

2.1.Klients apzinās un uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas sniegšanu, veicot pakalpojuma apmaksu. Pakalpojuma apmaksas procesā norādot kļūdainu vai nepatiesu informāciju, Klientam var tikt atteikta pakalpojuma sniegšana. SIA RILITA nav atbildīga par Klienta maksājumu karšu datu neprecizitāti vai nepatiesumu.

2.2.Klients piekrīt, ka visa informācija, kas skar personu datus un nepieciešama pakalpojumu apmaksai, tiks apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un visi Klienta norādītie personas dati tiks izmantoti tikai un vienīgi pakalpojuma nodrošināšanai.

2.3.Klienta norādītie maksājumu karšu dati un paroles piekļuvei naudas kontam tiks izmantoti tikai un vienīgi tādā apmērā, lai nodrošinātu pakalpojumu apmaksu saskaņā ar starptautiskajiem banku maksājumu karšu organizāciju noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvo aktu, kuri reglamentē finanšu iestāžu darbu prasībām. SIA RILITA nav pieejami un redzami maksājumu karšu dati, kas izmantoti Klientu veiktajos darījumos.

 

  1. Pakalpojuma apmaksas un saņemšanas kārtība

3.1.SIA RILITA pakalpojuma saņemšanai, Klients veic pakalpojumu apmaksu SIA RILITA mājas lapā, izvēloties attiecīgu pakalpojumu un ievadot apmaksai nepieciešamos datus.

3.2.Darījuma veikšanai Klienti tiek novirzīti uz drošu pirkumu vidi, kur apmaksas brīdī maksājumu kartes īpašnieks ievada kartes identifikācijas datus un paroles. Apmaksas laiks ir ierobežots, apmaksa jāveic 10 minūšu laikā no apmaksas uzsākšanas.

3.3.Pakalpojuma apmaksa tiek veikta ar bankas izsniegtām VISA, VISA Electron un MasterCard maksājuma kartēm vai caur PaySera banklink sistēmu.

3.4.Apmaksājot pakalpojumus mājas lapā pakalpojuma maksai var tikt  piemērota bankas komisijas maksa.

3.5.Pēc veiksmīgas pakalpojuma apmaksas Klients saņem informāciju par veikto apmaksu un pakalpojuma izpildes laiku uz norādīto vai reģistrēto (reģistrētiem Klientiem) e-pastu.

3.6.Apmaksāto pakalpojumu Klients var saņemt e-pastā norādītā laikā, ierodoties personīgi izvēlētā SIA RILITA filiālē vai norādītā adresē, izmantojot piegādi.

 

 

4. Atteikšanas no pakalpojuma un maksājumu atgriešanas kārtība

4.1.Klientam nav tiesību atteikties no pakalpojuma un pieprasīt atgriezt naudu, sakarā ar to ka pakalpojums ir personalizēts, izņemot gadījumus kad pakalpojuma kvalitāte ir zema, iesniedzot rakstisku pretenziju SIA RILITA birojā, filiālē, vai sūtot to uz info@fuji.lv vai arī uzrakstot to www.shop.fuji.lv sadaļā Atsauksmes un ierosinājumi.

4.2.Klientam ir tiesības atteikties no apmaksāta pakalpojuma, saņemot atpakaļ pakalpojuma maksu 100% apmērā, ja pakalpojums netiek sniegts SIA RILITA vainas dēļ.

4.3.Nauda par neizmantoto vai atteikto pakalpojumu tiek atgriezta tikai uz Klienta bankas kontu, no kura tika veikta pakalpojuma apmaksa, 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Klienta pieteikuma saņemšanas.

 

5.Citi jautājumi

5.1.SIA RILITA visus paziņojumus nosūta uz Klienta norādīto  e-pasta adresi.

5.2.Klients ar visiem paziņojumiem un jautājumiem vēršas pie SIA RILITA, izmantojot vienu no šādām saziņas veidiem: – izmantojot www.shop.fuji.lv sadaļu Atsauksmes un ierosinājumi; -e-pasts info@fuji.lv; – tālrunis +37167280990; – personīgi SIA RILITA birojā.

5.3.Visas nesaskaņas, kas ir radušās saistībā ar pakalpojumu apmaksu un maksājumu atgriešanu starp SIA RILITA un Klientu, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja nesaskaņas neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tās ir jārisina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

 

6.Privātuma politika

Uzņēmums SIA RILITA veic klientu (turpmāk tekstā — „klients”) personas datu apstrādi, izmantojot videonovērošanas kameru sistēmu. Ierakstītie attēli ir uzskatāmi par personas datiem, ja tie sniedz informāciju par privātpersonu var arī šī privātpersona ir identificējama attēlā. SIA RILITA apņemas rūpīgi veikt visu personas datu apstrādi, pilnībā ievērojot spēkā esošos tiesību aktus par datu aizsardzību.

 

Personas datu apstrādes mērķis.

 

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus (t.i., ar videonovērošanas kameru ierakstītos attēlus), lai aizsargātu savu īpašumu, novērstu noziedzīgus gadījumus, kā arī izmeklētu visus izdarītos noziegumus vai nelaimes gadījumus, kuri notikuši mūsu telpās vai to tuvumā. Tāpat mēs apstrādājam personas datus, lai aizsargātu savus darbiniekus viņu darba laikā, kā arī paaugstinātu drošības līmeni darbā.

 

Personas datu apstrādes pamatā ir likumīgas intereses. Personas datu apstrāde ir atļauta gadījumos, kad ir nepieciešams īstenot kontroliera vai trešās personas likumīgās intereses. Personas datu apstrāde iepriekšminētajos apstrādes nolūkos ir absolūti nepieciešama, lai aizsargātu SIA RILITA īpašumu un tā darbinieku personīgo drošību, jo šīs pašas intereses nav iespējams efektīvi aizsargāt ar citiem mazāk stingriem līdzekļiem.

 

Kādus datus mēs apstrādājam un no kurienes iegūstam šos datus?

 

Reģistrs sastāv no video ierakstiem, kas ierakstīti noteiktā laikā un vietā ar videonovērošanas kameras sistēmu. Šie ieraksti satur visus reģistrā iekļautos datus. Videonovērošanas kameru sistēma tiek izmantota SIA RILITA veikalos.

 

Personas datu grupas, kurām veic apstrādi, ir SIA RILITA klienti un darbinieki. Papildus iepriekš minētajām grupām datu apstrādi veic arī citiem mūsu īpašuma lietotājiem.

 

Datu subjekti tiek informēti par videonovērošanas kameras ierakstu, izmantojot uzlīmes „VIDEONOVĒROŠANA”, kas izvietotas veikalu telpās.

 

Personas datu apstrādes veicēji.

 

Personas datus var apstrādāt SIA RILITA darbinieki, kuru darba aprakstā iekļauta videonovērošanas kameru sistēmas uzturēšana un attīstība.

 

Personas dati tiek nodoti policijai un citām valsts iestādēm, kurām ir likumīgas tiesības apstrādāt kameru ierakstu datus. Personas dati tiek nodoti arī valsts aģentūrām situācijās, kad apstrāde ir nepieciešama, lai iesniegtu tiesā prasību vai lai atbildētu uz šādu tiesas prasību vai pieņemtu tiesas lēmumu. Personas dati tiek nodoti arī apdrošināšanas sabiedrībām, kas apstrādā un risina ar apdrošināšanas atlīdzību saistītus jautājumus.

 

Personas dati netiek pārsūtīti ārpus ES vai EEZ.

 

Personas datu uzglabāšanas laiks.

 

SIA RILITA saglabā kameru ierakstus divas nedēļas sākot ar ierakstīšanas brīdi. Kad divas nedēļas ir pagājušas, ieraksti tiek automātiski iznīcināti. Ierakstus var uzglabāt ilgāku laiku, ja tie ir nepieciešami noziedzības vai bojājuma gadījuma lietas izmeklēšanai. Tomēr arī šādos gadījumos ieraksti tiek iznīcināti, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi.

 

Ierakstu uzglabāšana laiks ir divas nedēļas, jo ir vairāki krimināllietas un bojājumu gadījumi, kuri uzreiz nenonāk mūsu uzmanības lokā. Mēs vēlamies nodrošināt, lai videonovērošanas kameru sistēma tiktu izmantota atbilstoši mūsu noteiktajiem mērķiem.

 

Klienta tiesības

 

Klients var izmantot tālāk minētās tiesības, sazinoties ar SIA RILITA pa tālruni vai pa e-pastu. SIA RILITA patur tiesības pieprasīt no klienta papildu informāciju, lai pārbaudītu viņa/-as identitāti un izpildītu informācijas pieprasījumu.

 

Klientam ir tiesības pārbaudīt savus datus reģistrā.

 

Klientam ir tiesības pieprasīt nepareizu vai nepilnīgu datu labošanu.

 

Klients ir tiesīgs pieprasīt, lai viņa vai viņas personas dati tiktu dzēsti no reģistra. Pēc klienta pieprasījuma SIA RILITA ir jādara viss iespējamais, lai dati tiktu nekavējoties dzēsti, izņemot gadījumus, kad pastāv juridiska rakstura iemesli, kas liedz šādu datu dzēšanu.

 

Klientam ir tiesības ierobežot un celt iebildumus pret viņa vai viņas personas datu apstrādi. Kad klients ir iesniedzis pieprasījumu, SIA RILITA vairs nevar apstrādāt klienta personas datus, ja vien nepastāv juridiska rakstura iemesls šādai apstrādei.

 

Ja klients uzskata, ka viņa vai viņas privātums ir ticis pārkāpts, viņš vai viņa var iesniegt sūdzību attiecīgajā ES dalībvalstī, kurā viņš vai viņa dzīvo. Sīkāka informācija par valstu datu aizsardzības iestādēm atrodama šeit: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

 

Jūsu personas datu kontrolieris, kontaktinformācija

SIA RILITA

Rīga, Mazā Nometņu 34a, LV-1002, Latvija

 

info@fuji.lv

 

7.Produkta atgriešana

Atteikšanas no pakalpojuma un maksājumu atgriešanas kārtība

 

Klientam nav tiesību atteikties no pakalpojuma un pieprasīt atgriezt naudu, sakarā ar to ka pakalpojums ir personalizēts, izņemot gadījumus kad pakalpojuma kvalitāte ir zema, iesniedzot rakstisku pretenziju SIA RILITA birojā, filiālē, vai sūtot to uz info@fuji.lv vai arī uzrakstot to www.shop.fuji.lv sadaļā Atsauksmes un ierosinājumi.

Klientam ir tiesības atteikties no apmaksāta pakalpojuma, saņemot atpakaļ pakalpojuma maksu 100% apmērā, ja pakalpojums netiek sniegts SIA RILITA vainas dēļ.

Nauda par neizmantoto vai atteikto pakalpojumu tiek atgriezta tikai uz Klienta bankas kontu, no kura tika veikta pakalpojuma apmaksa, 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Klienta pieteikuma saņemšanas.